LOGIN
SENASTE NYHETER
INTERVJU MED SHEEVA FRÅN ALTERNATE ATTAX
ALTERNATE aTTax är nog ett namn som dem flesta känner igen. Organisationen har både ett herr och damlag med professionella spelare. Damlaget består av ett gäng tyska tjejer som har allt, vänskap, erfarenhet, teamplay, stödet, sponsorerna, möjligheten och skillen. Jag har tagit mig en pratstund med SheeVa för att få reda på mer om tjejerna och se hur deras framtid ser ut.

Svensk version fritt översatt av BrutalCS:


Hej Sheeva. Hur är läget där borta i Tyskland? Har ni det lika varmt och skönt som oss här i södra Sverige?
- Ja, dom senaste veckorna har det varit fint och varmt. Men dom senaste 3 dagarna har det regnat. :(

Vem är du? Har du lust att berätta lite om dig själv och hur du kom i kontakt med Counter-Strike. Och vad gör du när du inte sitter och geekar framför datorn, tidigare klaner och så vidare.
- Hej, mitt namn är Svenja och jag är 24 år gammal och bor i södra Tyskland. Jag kom i kontakt med Counter-Strike genom en klasskompis år 2000. Han berättade för mig om ett nytt spel som kallades CS och att jag borde prova att spela det. Jag gjorde det och det var skoj. Efter ett tag så bestämde jag mig även att börja gå på LANparty och gick med i en kompis kill-klan. Sen spelade jag för DkH.Female, AMD64, CS-Ladies, StarComa och nu spelar jag för ALTERNATE aTTaX Female sen augusti 2006. När jag inte sitter framför min PC så åker jag inlines, joggar och studerar informations ledning.

Berätta för oss om ALTERNATE aTTaXs bakgrund och hur det kommer sig att du gick med i just denna klan. Var det för spelarna eller för någon annan anledning?
- ALTERNATE aTTaX är en väldigt känd och professionell klan med en bra spelarsupport och ett bra omringande fält. Jag gick inte med i klanen ensam. Vi gick med tillsammans som ett lag, för det dåvarande aTTax female teamet var brusten just då och de sökte efter ett nytt team. Det var våran chans och vi gillade verkligen att få gå med i denna klan. Den bra supporten och alla trevliga människor var anledning för oss att gå med.

ALTERNATE aTTaX är en väldigt bra och känd klan, vad tror du är nyckeln till eran framgång? Har ni haft bättre förutsättningar eller är ni helt enkelt den perfekta femman?
- Hm klanen är väldigt professionell och spelarna kan koncentrera sig på spelandet och behöver inte tänka på att organisera saker och andra ting. Vi har chansen att bootcampa i vårat LANhus och vi blir pushad genom vårat namn. Vi tränar 4 gånger i veckan och vi har chansen att ofta spela på LANpartys. Dessutom är vi alla bra vänner och det är varför vi automatiskt har ett bra teamplay. Dessa saker är nyckeln till våran framgång: Bra support, vänskap och hård träning.

Tjej-klaner har en förmåga att inte hålla så länge, tjejer lämnar och klanerna läggs ner rätt snabbt. Vad tror du är anledningen till att ni håller ihop?
- Huvudledning är att vi alla känner varandra sen 2 eller 3 år tillbaka, vissa av oss ännu längre och vi är alla bra vänner och även i verkliga livet. Och om ni är framgångsrika, gillar varandra och vill spela med varandra, så vill ni aldrig ändra erat lag. Det är anledningen till varför vi hållit ihop så länge.

Den 25-27 maj är det dags för det tyska ESWC-kvalet. Hur har ni förberett er och hur tror du att ni kommer placera er? Kommer vi att se ALTERNATE aTTaX representera Tyskland i Frankrike i år?
- Vi hade lite problem med att förbereda oss inför eventet för två av oss var tvungna att göra "universitets prov", men i början av maj var det över och sen dess har vi kunnat koncentrerat oss på kvalificeringen. Vi kommer också ha ett fem dagars bootcamp, så förhoppningsvis är vi tillräckligt förberedda för att kunna ta Tysklands ESWC plats.

Btb vs ALTERNATE aTTaX i Sisters United League utsågs till årets match borta hos Gamingeye. Något måste ha varit unikt med den matchen, kan du berätta vad?
- Ja, matchen spelades på de_cbble. I början spelade vi som CT, och förlorade med 4:11. Sen spelade vi som T och vann med 4:11, så vi fick spela förlängning. Vi började med 3:0 och btb spelade också 3:0, så vi var tvungna att spela en till förlängning. Det var verkligen spännande, men till sist vann vi med 22:20. Det var en jätte rolig match.

I november i fjol så tog ni er ända till Sverige för att spela i Gamingeye Female Tournament. Hur kommer det sig att man reser så långt för att spela Counter-Strike? Hur gick det för er i turneringen tycker du? Gjorde ni erat bästa och vad var det som gjorde att ni inte vann enligt dig själv?
- Ja det var en lång resa för att spela Counter-strike men om du vill ha internationell erfarenhet så måste man resa till sådana event. Och det var prispengar, så varför inte? :) Turneringen var inte väl organiserad, vi var tvungna att spela 24 timmar utan att sova. Vi började på kvällen och det var 16 lag plus loserbracket. Det var väldigt stressigt och finalen spelades kl 8 på morgonen. Jag tror det var en av anledningarna till att vi inte vann matchen, men hacker.victory spelade väldigt bra också, så dem förtjänade att vinna turneringen

Det absolut bästa och roligaste du upplevt under din CS-karriär, vad är det?
- Uff, min bästa erfarenhet var Gamingeye Female tournament, för vi lärde känna lag som fainted och btb, dom var verkligen jätte snälla mot oss och Vi är nu vänner med dom. Roligast? det vet jag inte :)

Kan du berätta lite om dina klan medlemmar, vad är bra och positivt med dom?
- Alla är väldigt begåvade och erfarna spelare. Jag skulle inte ge bort någon av dom. Vi är ett perfekt team och vi är alla bra vänner. Jag gillar verkligen att spela med dom. Alla av oss har en speciell skill och vi komplettera verkligen varandra i laget. Jag älskar er tjejer :)

Om du fick välja en klan, vilken som helst som ni skulle möta här och nu. Vilken skulle det vara i så fall och varför?
- Jag tror det skulle bli SK Female, för jag har aldrig spelat mot dom på grund av den höga ping skillnaden vi skulle haft om vi spelat. Och jag är verkligen nyfiken över deras spelstil och deras skill :)

Kan du försörja dig på att spela Counter-Strike eller måste du ha jobba vid sidan av? Och vad vill du bli när du blir stor?
- Nej, i Tyskland är det ingen som kan leva på att bara spela CS. Självklart har jag ett riktigt jobb på sidan av. Jag är inte säker på vad jag vill göra när jag blir äldre på grund av att jobb situationen i Tyskland inte är så bra så jag kan välja vart jag vill jobba men det kommer att bli inom dator industrin eller på banken :)

Vad har ni för framtidsplaner? Har ni något mer inplanerat i schemat än ESWC-kvalet?
- Inte just nu. Vi koncentrerar oss endast på ESWC kvalet. Ifall vi vinner kommer vi koncentrera oss på ESWC, men det är en hård väg att gå innan det blir sant och det är inte bra att konsertera på saker som kanske inte händer :)

Då får jag tacka för mig och önska er lycka till i ESWC-kvalet och även i framtiden så klart. Ordet är ditt!
- Det var så lite så :) Jag vill hälsa till alla i mitt lag och tacka ALTERNATE aTTaX för deras trevliga support och deras tro på oss. Dessutom vill jag hälsa till min pojkvän och alla andra som hejjar på mig hela tiden :) Tack så mycket mina vänner, jag uppskattar det verkligen! Ah förlåt om jag hade stavfel i intervjun :P

English version:


Hello Sheeva. How's it going over there in Germany? Is it just as nice and warm like it's here in south Sweden?
- Yes, the last few weeks it was very beautiful and warm. But since 3 days it's raining :(

Who are you? Would you fancy telling our readers about yourself and how you came in contact with Counter-Strike? And what are you doing when you're not at your computer, your former teams and so on.
- Hi, my name is Svenja, i'm 24 years old and i live in southern Germany. I came in contact with Counter-strike through a classmate in 2000. He was telling me about a new game named CS and that i should try to play it :) I did it and it was fun. After a time, i also decided to go to Lanpartys and I joined a male team of a friend of mine. Then i played for DkH.Female, AMD64, CS-Ladies, StarComa, and now i play for ALTERNATE aTTaX Female since August 2006. When i’m not on my pc, i do Inline-Skating and jogging and i study information management.

Tell us more about ALTERNATE aTTaXs background and how come you decided to join just exactly this clan? Was it because of the girls or was there another reason?
- ALTERNATE aTTaX is a really famous and professional Clan with a good playersupport and a good surrounding field. I didn't join the clan alone. We joined together as a team, because the former female Team of aTTaX was broken at this time and they were searching another team. That was our chance and we really enjoyed joining this Clan. The good support and the nice people there were the reason for us to join.

aTTaX is a very good and well-known clan, what do you think is the key to your success? Do you think you have had a better condition or are you simply the complete five?
- Hm the Clan is very professional, so that the player can concentrate on their game and don't have to think about organizing things and other stuff. We have the chance to do bootcamps in our Lanhouse and we get pushed through our name. We train 4 times a week and we have the chance to often play on Lanpartys. Furthermore we are all good friends and that’s why we automatically have a nice teamplay. These things are the key to our success: Good support, friendship and hard training.

Female clans have a capacity to not hold as long as we want them to do, girls leaves and the clans won’t live for a long time. What do you think is the reason that aTTaX have hold together?
- The main reason is that we all know each other since 2 or 3 years, some people even more and we are all good friends, also in Real life. And if you are successful and you like to play with each other you never want to change your team. That’s the reason why we had hold together since such a long time.

25th-27th of may it's time for the German ESWC-qualify. How have you and your team prepared for this event and how do you think it will go? Are we going to see ALTERNATE aTTaX represent Germany in France this year?
- We had some problems to prepare for the event because two of us had to do their university-entrance diploma, but since the beginning of may its over and we can concentrate on the qualifier. We will also do a 5 day Bootcamp, so hopefully we will be prepared enough to get the ESWC Slot of Germany.

Btb vs ALTERNATE aTTax in Sisters United League was appointed to the match of the year at Gamingeye. Something must have been unique with that match, can you tell us what?
- Yes, the match was on de_cbble. At first we played the CT-Side and we lost 4:11. Then we played the T-side and we won 4:11. So we had to go in the overtime. We started with 3:0 and btb played also 3:0, so we had to do a second overtime. It was really thrilling, but at the end we won with a 22:20 score. It was a very funny match!

You played in Gamingeye Female tournament in Jönköping at Dreamhack Winter in Sweden last year in November. Don't you think it's a really long way to travel to play Counter-Strike? What is your opinion about the tournament? Do you think you did your best and what's the reason why you didn't win?
- Yes it is a really long way to play Counter-strike but if you want to get international experience you have to travel to such Events. And there was a price money, so why not? :) The tournament wasn't well organized, because we had to play 24 hours without sleep. We started in the evening and there were 16 teams including a loserbracket. It was very stressful and the final was at 8 o clock in the morning. I think it was one of the reason we didn't win the match, but hacker.victory played also very nice, so they deserved it to win the tournament.

What is your best and funniest experience since you started playing Counter Strike?
- Uff, my best experience was the Gamingeye Female Tournament, because we got to know Teams like Fainted and btb, and they were really nice to us. We now have a friendship with them. Funniest? I don't know :)

Can you tell us about your clan mates, what is the positive with them?
- They are all very talented and experienced players. I wouldn’t give away only one of them. We are a perfect Team and we are all good friends. I really like to play with them. Everyone of us has special skills and we are really completing each other in the team. I love you girls :)

If you got the possibility to choose one team to play against right here right now, which team would it be and why?
- I think it would be SK Female, because i never played against them because of the high ping difference we would have when we have to play and i'm very curious about their playstyle and their skill :)

Do you need to have a "real" work at the side or can you live at playing Counter-Strike? And what do you want to do when you get older?
- No, in Germany there is nobody who really can live with playing CS. Of course i have real work at the side. I'm not sure what i want to do when i get older because the job situation in Germany isn't that good, that i can choose where i wanna work, but it will be in the computer industry or in a bank :)

What are your plans for the future? Have you more than the ESWC-qualify in your schedule?
- No at the moment, we only concentrate on the ESWC Qualification. If we win we will concentrate on the ESWC, but there is a hard way to go before that becomes true and it's not good to concentrate on things that maybe will not happen :)

Thank you for this interview time and good luck to you in the ESWC-qualify and in the future of course. Last word is yours!
- You're welcome :) I want to greet my Team and thank ALTERNATE aTTaX for their nice support and their belief in us. Furthermore i want to greet my boyfriend and all other people who are supporting me all the time :) Thank you my friends, i really appreciate that! Ah and sorry if i made mistakes in my Interview :P

[irc #aTTax]ALTERNATE aTTax[/irc] @ QuakeNet.

KOMMENTARER
Det finns inga kommentarer ännu :(
SENASTE ARTIKLAR