LOGIN
SENASTE NYHETER
BRUTALCS
BrutalCS är en ideell förening, därför är det ingen fysisk person som äger föreningen, det är alla medlemmar tillsammans som gör detta! Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Sverok och det är på detta sätt som BrutalCS får bidrag som hjälper oss att hålla communityn vid liv. Med dessa bidrag ser vi till så att ni medlemmar har servrar att spela på, guider att läsa, forum att skriva i och underhållande tävlingar.

Att vi är anslutna till Sverok innebär att för att bli medlem så måste du ange korrekta personuppgifter, som vi i Styrelsen sedan granskar för att slutligen skicka in till Sverok som vår medlemslista. Sedan görs en kontroll av Sverok för att kontrollera att allt har gått rätt till med våra medlemmar. I denna kontroll kan det hända att Sverok tar kontakt med några ur vår medlemslista, för att kontrollera att de verkligen är registrerade hos oss. Just på grund av detta är det av yttersta vikt att du skriver in de rätta personuppgifterna för just dig vid registreringen.

Har du några frågor eller förslag rörande föreningen är du mer än välkommen att skicka ett email via ”Kontakta oss” eller ta kontakt med någon i vår styrelse.


STYRELSEN
Namn:Christopher Szabo
Status:Ordförande
Ålder:34
Nick:Ejziponken
Kontakt:Dolt
Namn:Kim Andersson
Status:Vice ordförande
Ålder:26
Nick:kAKAN
Kontakt:kakakan@live.se
Namn:Rickard Ekeljung
Status:Kassör
Ålder:34
Nick:Reko85
Kontakt:rickard@brutalcs.nu
Namn:Kim Andersson Lindström
Status:Sekreterare
Ålder:26
Nick:Sockerkorn
Kontakt:Dolt
Namn:Marcus Löfwander
Status:Ledamot
Ålder:23
Nick:Yapic
Kontakt:Dolt
Namn:Robin hedman
Status:Ledamot
Ålder:32
Nick:Bastra
Kontakt:Dolt
REVISOR
Namn:Per Qvarngård
Status:Revisor
Ålder:25
Nick:Qvarn
Kontakt:Dolt
PROTOKOLL
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Styrelsemöte 2011-03-13
Årsmöte 2011
Styrelsemöte 2010-09-24
Styrelsemöte 2010-09-01
Styrelsemöte 2010-02-01
Styrelsemöte 2010-01-15
Årsmöte 2010
Styrelsemöte 2009-11-20
Styrelsemöte 2009-07-31
Styrelsemöte 2009-06-29
Styrelsemöte 2009-06-12
Extra årsmöte 2009-05-31
Styrelsemöte 2009-02-06
Styrelsemöte 2009-01-19
Styrelsemöte 2009-01-16
Årsmöte 2009
Styrelsemöte 2008-12-20
Styrelsemöte 2008-10-14
Styrelsemöte 2008-06-12
Extra årsmöte 2008-05-23
Styrelsemöte 2008-02-10
Årsmöte 2008
STADGAR
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är BrutalCS.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm-Gotland.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund (Sverok).

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.